Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, orderen en overeenkomsten van mooiegloeilamp.nl zijn deze Algemene voorwaarden van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een order houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van mooiegloeilamp.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door mooiegloeilamp.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van mooiegloeilamp.nl zijn vrijblijvend en mooiegloeilamp.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw order door mooiegloeilamp.nl. mooiegloeilamp.nl is gerechtigd orderen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een order niet wordt geaccepteerd, deelt mooiegloeilamp.nl dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de order.
2.3 U gaat de overeenkomst aan met: Groenlicht, Westernisse 15, 5663 RH Geldrop.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euros, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen eenentwintig (21) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
3.3 Betaling kan geschieden per ideal, paypal, vooruitbetaling of bij ontvangst (per rembours). Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van mooiegloeilamp.nl.
3.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 5% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door mooiegloeilamp.nl bent u een bedrag van dertig euro (EUR 30,00) aan administratiekosten verschuldigd en indien mooiegloeilamp.nl haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste twintig procent (20%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van mooiegloeilamp.nl om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.
3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is mooiegloeilamp.nl gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de order en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de order te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door mooiegloeilamp.nl.
3.7 De terugbetalingstermijn voor betalingen met creditcards bedraagt 15 dagen.

Artikel 4. Levering
4.1 De door mooiegloeilamp.nl opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw order te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de order te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.
4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.
Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan mooiegloeilamp.nl verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 U dient alle intellectuele en industriele eigendomsrechten welke rusten op de door mooiegloeilamp.nl geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
6.2 mooiegloeilamp.nl garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u mooiegloeilamp.nl daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk/email en gemotiveerd kennis te geven.
7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft mooiegloeilamp.nl de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u als particulier het recht het product binnen veertien (14) werkdagen na aflevering aan mooiegloeilamp.nl te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

Artikel 8. Garantie
8.1 Indien mooiegloeilamp.nl producten aan de afnemer levert, is mooiegloeilamp.nl nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de afnemer gehouden dan waarop mooiegloeilamp.nl ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken. Garantietermijn zal altijd duidelijk op de factuur worden aangegeven.
Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de contractvoorwaarden, doch uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend. Voor consumenten geldt een termijn van 30 (dertig) dagen. Reclamaties welke door mooiegloeilamp.nl na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door mooiegloeilamp.nl in behandeling te worden genomen.
8.2 De lampen die mooiegloeilamp.nl levert worden voor verzending allemaal getest. De gemiddelde branduur per lamp is een indicatie. De branduren zijn afhankelijk van externe factoren. Mooiegloeilamp.nl kan geen garantie geven op de branduur van een lamp.

Artikel 9. orderen/communicatie
9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van orderen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en mooiegloeilamp.nl, dan wel tussen mooiegloeilamp.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en mooiegloeilamp.nl, is mooiegloeilamp.nl niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van mooiegloeilamp.nl.

Artikel 10. Overmacht
10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft mooiegloeilamp.nl ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw order op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat mooiegloeilamp.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan mooiegloeilamp.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11. Diversen
11.1 Indien u aan mooiegloeilamp.nl schriftelijk opgave doet van een adres, is mooiegloeilamp.nl gerechtigd aan dat adres alle orderen te verzenden, tenzij u aan mooiegloeilamp.nl schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw orderen dienen te worden gezonden.
11.2 Wanneer door mooiegloeilamp.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat mooiegloeilamp.nl deze voorwaarden soepel toepast.
11.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met mooiegloeilamp.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door mooiegloeilamp.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
11.4 mooiegloeilamp.nl is bevoegd om bij de uitvoering van uw order(en) gebruik te maken van derden.
11.5 Alle afbeeldingen op onze site dienen ter indicatie. Hieraan kunnen geen enkele rechten worden ontleend.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, orderen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 13. Copyright
13.1 Als u, zonder schriftelijke toestemming vooraf, informatie van onze website overneemt en of op enigerlei wijze verspreid,
maakt u mogelijkerwijs inbreuk op copyright van derden. Het is daarom niet toegestaan welke informatie dan ook zonder
schriftelijke toestemming over te nemen van onze website.
Voor het ontwerp van de website zelf en enkele foto\`s geldt het copyright van mooiegloeilamp.nl.